Στόχοι, δράσεις και operating model

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη ενός αειφόρου οικονομικού συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, στην Interamerican έχουμε τη δική μας Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης, για την οποία μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σε αυτό το άρθρο.

Γράφει η Χρύσα Ελευθερίου

Σε μια περίοδο γεμάτη από αλλεπάλληλες προκλήσεις – κλιματική, πανδηµική, γεωπολιτική, πληθωριστική- συνεχίζουμε σταθερά την πορεία μας με σκοπό να έχουμε θετική επίδραση στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Από το 2022 αναπτύχθηκε η Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Strategy) στην Interamerican, η οποία θέτει σαφείς στόχους για την υλοποίηση της. Στόχους που με διαφάνεια και δέσμευση, θέτουµε και ιεραρχούµε στη βάση των αρχών του ESG (Περιβάλλον- Κοινωνία- Διακυβέρνηση) ενώ παράλληλα τούς µετράµε και αξιολογούµε το αποτύπωμα τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί για το 2023 εστιάζουν στους 3 πυλώνες της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του ομίλου:

  • Βιώσιμη Επιχειρηματική Λειτουργία
  • Βιώσιμα Προϊόντα και Υπηρεσίες
  • Δημιουργία αξίας για τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Αφορούν δε, σε θέματα μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματός μας από τη λειτουργία μας ως επιχείρηση – με πρωτοβουλίες όπως ενδεικτικά το νέο σύστημα ανακύκλωσης στα κεντρικά γραφεία μας και την εφαρμογή πρακτικών ορθολογικής κατανάλωσης ενέργειας/νερού- , την εκπαίδευση/ενημέρωση των συναδέλφων για θέματα ισότητας και διαχείρισης περιστατικών διάκρισης στον χώρο εργασίας, τη διακυβέρνηση – όπως με την εισαγωγή πολιτικής για Sustainable Procurement και τη διαχείριση κινδύνων, τις κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις – όπως το SFDR και Taxonomy, την έκδοση νέων, «βιώσιμων» ασφαλιστικών προϊόντων και την περαιτέρω ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στις διαδικασίες του Ομίλου.

Το συγκεκριμένο πλάνο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Είναι εναρμονισμένο με τη στρατηγική και τους στόχους της Achmea, το Όραμα και την Αποστολή της Interamerican
  • Ευθυγραμμίζεται με το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας για το 2023
  • Συνδέεται με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
  • Είναι ρεαλιστικά φιλόδοξο, με προοπτική εξέλιξης και προόδου λαμβάνοντας υπόψιν τα διαθέσιμα μέσα και πόρους.

Για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου έχουν δημιουργηθεί οι εξής δύο «μηχανισμοί» μέσα στην εταιρεία:

1. Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Committee, SC): Αποτελείται από την Εκτελεστική Επιτροπή και την Sustainability & Stakeholders Relations Leader. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να θέτει τις στρατηγικές κατευθύνσεις, να εξασφαλίζει τους πόρους και τα μέσα για την υλοποίηση των έργων, να θέτει στην ατζέντα του Διοικητικού Συμβουλίου θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και να διευκολύνει το έργο του Sustainability and Stakeholders Relations Leader.

. Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Team, ST): Αποτελείται από στελέχη που εκπροσωπούν όλες τις κρίσιμες περιοχής ευθύνης της εταιρείας και είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του πλάνου ενεργειών της Στρατηγικής καθώς και της αναφοράς προόδου σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι μηχανισμοί αυτοί αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται με την Sustainability & Stakeholders Relations Leader η οποία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο. Είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση του ετήσιου πλάνου ενεργειών, την επιλογή των Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (KPIs), το χρονοδιάγραμμα, την ατζέντα των θεμάτων της Επιτροπής και την ενημέρωση των μελών της για την πρόοδο που σημειώνει η Ομάδα.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainability) αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας όπως η κλιματική αλλαγή, η έξαρση του COVID-19, η κοινωνική ανισότητα, η ρύπανση της ατμόσφαιρας και των ωκεανών, η πείνα. Όλα αυτά μπορούν να επιλυθούν μόνο σε οικουμενικό επίπεδο, με τη δέσμευση των κρατών και του ιδιωτικού τομέα για βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική πρόοδο, προστασία του περιβάλλοντος και υπεύθυνη οικονομική ανάπτυξη. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη ενός αειφόρου οικονομικού συστήματος. Μόνο με τη δέσμευση και την ενεργό συμμετοχή της κάθε εταιρείας και των ανθρώπων της πρόκειται να έρθει η επιθυμητή αλλαγή. Στην Interamerican έχουμε ξεκινήσει το ταξίδι αυτό αποκτώντας ήδη ένα σημαντικό προβάδισμα το οποίο αναγνωρίζεται από τον μέτοχο, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους πελάτες μας.