Νέα οδηγία CSRD από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για να ενισχύσει τη διαφάνεια και την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις μεγάλες εταιρείες. Προσαρμόζουμε κι εμείς τις δραστηριότητές μας, σύμφωνα με την CSRD.

Γράφει η Αναστασία Αγγελάκη

Οι εκθέσεις βιωσιμότητας παίζουν σημαντικό ρόλο για τις επιχειρήσεις, καθώς παρέχουν διαφανείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις ενός οργανισμού σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και την διακυβέρνηση (ESG), ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην προώθηση των υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών. Χρησιμεύουν ως οδικός χάρτης για τους οργανισμούς ώστε να μετρήσουν, να επικοινωνήσουν και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στον τομέα της βιωσιμότητας, προωθώντας ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον για τις επιχειρήσεις και τον πλανήτη.

Αυτή την περίοδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για να ενισχύσει τη διαφάνεια και την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις μεγάλες εταιρείες. Πρόκειται για την οδηγία CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οποίου θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις δραστηριότητές μας άμεσα και αποτελεσματικά. Θα πρέπει λοιπόν να προβούμε σε αλλαγές στις επιχειρηματικές πρακτικές, τις διαδικασίες και τα συστήματά μας, ώστε να ευθυγραμμιστούμε με τις κατευθυντήριες γραμμές και τους κανονισμούς που ορίζονται από την οδηγία για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας. Για παράδειγμα, θα πρέπει να καθιερώσουμε ισχυρά συστήματα και διαδικασίες για τη συλλογή ESG δεδομένων, να αξιολογούμε τις επιδόσεις της εταιρείας στον τομέα της βιωσιμότητας και να θέτουμε στόχους βελτίωσης, να επικαιροποιήσουμε τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες μας, καθώς επίσης και να προωθήσουμε μια κουλτούρα βιωσιμότητας, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση και παρέχοντας κατάρτιση στους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα.

Σύμφωνα με την οδηγία, οι εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν ολοκληρωμένες και τυποποιημένες πληροφορίες βιωσιμότητας στις ετήσιες εκθέσεις τους. Αυτό περιλαμβάνει την υποβολή εκθέσεων μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, όπως:

  • Περιβαλλοντικές επιδόσεις: πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, την κατανάλωση ενέργειας, τη χρήση νερού, τη διαχείριση αποβλήτων
  • Κοινωνικός αντίκτυπος: δεδομένα σχετικά με τη δέσμευση στην κοινωνία, τις φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, τα προγράμματα ευημερίας των εργαζομένων, τις μετρήσεις διαφορετικότητας και συμπερίληψης, τις επιδόσεις στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας, τις πολιτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα
  • Πρακτικές διακυβέρνησης: πληροφορίες σχετικά με τις δομές εταιρικής διακυβέρνησης, τη σύνθεση και την ανεξαρτησία του διοικητικού συμβουλίου, τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, τις πρωτοβουλίες κατά της διαφθοράς και τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
  • Βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα: πληροφορίες σχετικά με υπεύθυνες πρακτικές προμήθειας, αξιολόγηση και παρακολούθηση προμηθευτών

Η οδηγία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες δημοσιοποιούν αξιόπιστες πληροφορίες, επιτρέποντας στα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιολογούν τις επιδόσεις τους και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Η οδηγία CSRD στοχεύει στην επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων με την καθιέρωση συμπιεσμένου χρονοδιαγράμματος για την προετοιμασία και την έγκριση των εκθέσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες θα έχουν λιγότερο χρόνο για να συγκεντρώσουν, να αναλύσουν και να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις. Πρόκειται για ένα πολύπλοκο έργο, το οποίο απαιτεί κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες για τη συλλογή και την επαλήθευση μεγάλου όγκου δεδομένων. Παράλληλα, η οδηγία CSRD απαιτεί τη συντονισμένη και παράλληλη δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων. Αυτό προϋποθέτει ουσιαστική συνεργασία και ευθυγράμμιση μεταξύ διαφόρων λειτουργιών και τμημάτων ενός οργανισμού.

Εν κατακλείδι, η οδηγία CSRD θα έχει βαθύ αντίκτυπο στις δραστηριότητες μας από τους επόμενους κιόλας μήνες. Η συμμόρφωση με την οδηγία θα απαιτήσει την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στις δραστηριότητές μας και την ενίσχυση των δομών διακυβέρνησης. Ενώ οι αλλαγές αυτές μπορεί να παρουσιάσουν προκλήσεις, προσφέρουν επίσης ευκαιρίες για να αποδείξουμε τη δέσμευσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη, να ενισχύσουμε την εταιρική μας ταυτότητα και να συμβάλουμε σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.