Από το περιοδικό «Ασφαλιστική Αγορά»

Αναδημοσιεύουμε τη συνέντευξη του René Scholten που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2023 στο περιοδικό «Ασφαλιστική Αγορά» και μαθαίνουμε περισσότερα για το ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή, την παρούσα κατάσταση του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα και τις προτεραιότητες για την Interamerican.

O René Scholten, Executive Master of Finance & Control (EMFC/RC), γεννηθείς το 1971 στην Ολλανδία, είναι έμπειρος επαγγελματίας στον τομέα των Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με περισσότερα από 25 χρόνια προϋπηρεσίας σε όλους τους κλάδους της ασφαλιστικής αγοράς (Ζωής, Υγείας και Γενικών Ασφαλειών). Εστιάζει στην αποτελεσματικότητα, αναζητά συνεχώς ευκαιρίες κερδοφόρας ανάπτυξης και δημιουργεί αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, εργαζόμενους και μετόχους).

1. Ο ασφαλιστικός κλάδος στην Ελλάδα είναι οικονομικά υγιής; Ποιοι χρηματοοικονομικοί δείκτες αποτυπώνουν καλύτερα την εικόνα του;

Ναι, κατά τη γνώμη μου ο ασφαλιστικός κλάδος στην Ελλάδα είναι οικονομικά υγιής. Οι κύριοι δείκτες που θα χρησιμοποιούσα για να αξιολογήσω την οικονομική κατάσταση οποιασδήποτε ασφαλιστικής εταιρίας θα ήταν ο δείκτης φερεγγυότητας, ο οποίος δείχνει εάν η εταιρία έχει επαρκή κεφάλαια για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και η κερδοφορία, ώστε να αξιολογήσω την βραχυπρόθεσμη απόδοσή της. Γενικά, κοιτάζοντας τους δείκτες φερεγγυότητας, οι ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα είναι καλά κεφαλαιοποιημένες. Είναι επίσης σημαντικό να έχουμε υπόψη μας το γεγονός ότι πολλοί από τους «μεγάλους παίκτες» ανήκουν σε μεγάλους διεθνείς ασφαλιστικούς ομίλους, όπως η Allianz, η Generali, η NN και – στην περίπτωσή μας – η Achmea, οι οποίοι διαχειρίζονται τα συνολικά κεφάλαια και σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, πέραν της τοπικής διαχείρισης.

Επιπλέον, η εποπτεία στην Ελλάδα είναι σε εξαιρετικό επίπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα στο σύνολό του, καθώς ο κλάδος επωφελείται σημαντικά από μια καταρτισμένη και ενεργή εποπτική αρχή, η οποία επεμβαίνει όταν ορισμένα μέρη δεν ενεργούν σωστά, διασφαλίζοντας έτσι ίσους όρους ανταγωνισμού.

2. Ποιος είναι σήμερα ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή (CFO) μιας ασφαλιστικής εταιρείας στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ;

Ο Οικονομικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την οικονομική σταθερότητα της ασφαλιστικής εταιρίας. Επομένως, ο Οικονομικός Διευθυντής πρέπει να έχει μια σε βάθος κατανόηση της φερεγγυότητας και των παραγόντων που την επηρεάζουν σε βάθος χρόνου. Ο υπολογισμός, η παρακολούθηση και η αναφορά αριθμών φερεγγυότητας στις μέρες μας εντάσσεται στις καθημερινές εργασίες, και μόλις ρυθμιστεί και λειτουργήσει σωστά ένα πλαίσιο ελέγχου, είναι μια αρκετά απλή διαδικασία. Ο ρόλος του CFO είναι πολύ ευρύτερος και περιλαμβάνει την παροχή καθοδήγησης στην εταιρία, σχετικά με το πώς να βελτιστοποιήσει τα αποτελέσματα και τη φερεγγυότητα, να προβλέψει τις μελλοντικές εξελίξεις και να εντοπίσει ευκαιρίες για βελτίωση. Για να μπορέσει να το κάνει αυτό, ο Οικονομικός Διευθυντής πρέπει να είναι κοντά στην επιχείρηση και να έχει επιρροή στον τρόπο λειτουργίας της. Ο παραδοσιακός ρόλος του CFO να εξετάζει κυρίως τα κόστη και να επικεντρώνεται στις οικονομικές αναφορές, ανήκει στο παρελθόν. Από αυτή την άποψη, θεωρώ τον ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή κυρίως ως καθοδηγητή της στρατηγικής κατεύθυνσης της εταιρίας, ο οποίος βοηθάει τη διοίκηση να αποφύγει ακραίους κινδύνους, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην κερδοφόρα ανάπτυξη και αξιοποιώντας τα πλεονάζοντα κεφάλαια.

3. Ποιες είναι οι προτεραιότητες της Οικονομικής Διεύθυνσης της εταιρείας σας;

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες της Interamerican έχουν αρκετές προτεραιότητες, οι οποίες εκτείνονται από παραδοσιακές εργασίες, τις οποίες θεωρώ ως βασικές για την λειτουργία της επιχείρησης (αναλογιστική, λογιστική, αναφορών, διαχείριση κόστους, ταμείο, διαχείριση επενδύσεων), έως εργασίες για τη βελτίωση των μελλοντικών επιδόσεων. Προσπαθούμε να παίξουμε πολύ ενεργό ρόλο σε αυτό. Στην Οικονομική Διεύθυνση έχουμε μια ισχυρή ομάδα ανάλυσης δεδομένων, η οποία βοηθά την επιχείρηση να λαμβάνει αποφάσεις που πηγάζουν από τα δεδομένα, διαδραματίζουμε ενεργό ρόλο στην απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών και επίσης ασχολούμαστε αρκετά με τις προετοιμασίες για την εφαρμογή του νέου προτύπου IFRS 17. Θα ήθελα να αναφέρω εδώ ότι ως Interamerican, είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε εσωτερικό μερικό μοντέλο για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας, το οποίο αντανακλά τους κινδύνους και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις πολύ καλύτερα από το τυπικό μοντέλο. Έχοντας αναφέρει όλα αυτά, είναι δίκαιο να πούμε ότι η Οικονομική Διεύθυνση στην Interamerican έχει να αντιμετωπίσει προκλήσεις στο μέλλον. Η εταιρία εφαρμόζει σε μεγάλο βαθμό έναν ευέλικτο τρόπο εργασίας και διαχείρισης (agile), αλλά κατά κάποιο τρόπο οι Οικονομικές Υπηρεσίες έχουν μείνει πίσω σε αυτό. Σίγουρα, η φιλοδοξία μου για τα επόμενα χρόνια είναι να φτάσουμε στα ίδια επίπεδα. Τέλος, η βιωσιμότητα (περιβαλλοντική, κοινωνική, διακυβέρνηση) είναι μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή. Είμαι της γνώμης ότι κάθε Οικονομική Διεύθυνση έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην διασφάλιση ότι η εταιρία λειτουργεί με βιώσιμο τρόπο, το παρουσιάζει και το αποδεικνύει και εστιάζουμε στο να το κάνουμε σωστά.

4. Πόσο σας προβληματίζει η έξαρση του πληθωρισμού και η άνοδος των επιτοκίων;

Η άνοδος του πληθωρισμού έχει αρκετά επιζήμια επίδραση σε όλους. Αυτό περιλαμβάνει και την Interamerican. Αντιμετωπίζουμε σημαντικά υψηλότερα κόστη, όχι μόνο στα λειτουργικά έξοδα, αλλά και στο κόστος αποζημιώσεων από την παροχή υπηρεσιών και την πληρωμή αξιώσεων στους πελάτες μας. Ως Interamerican, καταλαβαίνουμε ότι και οι πελάτες μας επηρεάζονται πολύ έντονα από τον πληθωρισμό και πολλοί δυσκολεύονται οικονομικά. Καθώς λαμβάνουμε την ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία πολύ σοβαρά, δεν αντικατοπτρίσαμε αμέσως τον πλήρη αντίκτυπο του πληθωρισμού στα ασφάλιστρά μας, αλλά αντιθέτως αποδεχθήκαμε την αρνητική επίδραση στα οικονομικά μας αποτελέσματα. Μακροπρόθεσμα ωστόσο, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη μετακύλιση μέρους αυτού του αυξημένου κόστους στους πελάτες μας, με τη μορφή υψηλότερων ασφαλίστρων, καθώς επίσης είμαστε και υπεύθυνοι για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της εταιρίας.

Η αύξηση των επιτοκίων είναι διαφορετική ιστορία. Μακροπρόθεσμα, αυτό είναι χωρίς αμφιβολία μια καλή εξέλιξη για τις ασφαλιστικές εταιρίες. Βραχυπρόθεσμα όμως, μπορεί να υπάρξει κάποια δυσμενής επίπτωση λόγω της πτώσης της αξίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, αλλά εφόσον η εταιρία έχει αντιστοιχίσει σωστά τα περιουσιακά στοιχεία με τις υποχρεώσεις της, θα μπορέσει να διαχειριστεί σωστά την επίπτωση αυτή.

5. Ως Οικονομικός Διευθυντής, ποιες θεωρείτε ότι πρέπει να είναι οι προτεραιότητες ενός νοικοκυριού στις τρέχουσες συνθήκες (αύξηση του κόστους διαβίωσης);

Αν και μπορεί να φαίνεται ως προφανής λύση η ακύρωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής, η ισχυρή μου σύσταση θα ήταν να είναι πολύ προσεκτικοί με αυτό. Η ασφάλιση προορίζεται για να καλύψει κινδύνους που κάποιος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του. Η ακύρωση της ασφάλισης μπορεί να επιτύχει μια σχετικά μικρή, βραχυπρόθεσμη οικονομική εξοικονόμηση, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα αν συμβεί κάτι στο μέλλον. Προσωπικά, δεν θα ακύρωνα ποτέ, για παράδειγμα, ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου, κατοικίας, υγείας και αστικής ευθύνης. Ο αντίκτυπος ενός γεγονότος (π.χ. καταστροφή σπιτιού από πυρκαγιά) μπορεί να είναι ανυπέρβλητος. Αυτού του είδους οι ασφάλειες, θεωρώ ότι είναι βασική ανάγκη. Από την άλλη πλευρά, κάποιες άλλες μορφές ασφάλισης ενδέχεται να επανεξεταστούν. Αν κάποιος έχει αμφιβολίες, θα μπορούσε να επικοινωνήσει με τον ασφαλιστικό του σύμβουλο ή να κάνει έρευνα, επισκεπτόμενος για παράδειγμα τον ιστότοπο της Insurance Market, όπου υπάρχουν πολλές πληροφορίες για διαφορετικές ασφαλιστικές καλύψεις, εύκολα προσβάσιμες μέσω σύντομων βίντεο.